fbpx

1. Tiszta víz, tiszta levegő

Egészséges városi környezet

Független szakértők bevonásával felülvizsgáljuk az ivóvízminőség-javító programot, a város minden háztartásának tiszta ivóvízhez kell jutnia!  

Évente feltöltött “Víztisztasági Alap”-pal járulunk hozzá a vezetékhálózat megújulásához, a szükségesnek minősített változtatásokhoz. 

“Városklíma rekonstrukció”, a légszennyezettség és a város nyári hőmérsékletének csökkentése érdekében jelentősen megnöveljük Baja zöldfelületeit. Minden bajai lakosnak – velük közösen  legalább egy új fát ültetünk. A városrészek virágosításához, parkosításához az ott élőkkel együttműködve fogunk hozzá.

A városszerte jelentős gondot okozó csapadékvíz elvezetés problémáira korszerű és fenntartható megoldást dolgozunk ki, különös tekintettel a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeire.

Környezetbarát és fokozatosan ingyenessé váló közösségi közlekedést vezetünk be

A kerékpárutak összekötésével, biztonságossá tételével, a kerékpárhasználat ösztönzésével tesszük tisztábbá a város levegőjét!

2. Itt vagy otthon

Innováció, új munkahelyek

A gazdaságfejlesztés érdekében az önkormányzat tisztségviselői segítik a helyi vállalkozókat, hazatelepülőket: a várost érintő problémáik gyors, a fontos ügyeik gyorsított ügyintézésében, munkahelyteremtő fejlesztéseikben, új vállalkozások létrehozásában.

Inkubátor házat, közösségi irodát alakítunk ki, kedvezményes feltételekkel segítjük elő a kezdő vállalkozások indulását, az Ipari Park fejlesztését, működtetését.

A vállalkozások számára az önkormányzati tulajdont és a közműveket önköltséges áron, részletfizetési feltételekkel biztosítjuk, a foglalkoztatottság növelése és a majdani helyi adóbevétel érdekében.

3. Szökőkutak helyett utak

Biztonságos közlekedés, felújított járdák és utak

A város egészét érintő közlekedési koncepció elfogadása előtt társadalmi és szakmai egyeztetéseket folytatunk le.

A földes utak burkolását és a rossz állapotban lévő betonutak felújítását prioritásként kezeljük. A járdák állapotának javítását  mozgássérültek, kisgyermekesek számára használhatóvá tételét  elsődleges kötelességünknek tekintjük.

A parkolási rend azonnali átgondolásával, és a helyi közlekedés fokozatos térítésmentessé tételével érdekeltté tesszük a város lakosságát a helyi tömegközlekedés fokozott igénybevételében. 

A városi kerékpárutak összekapcsolásával egybefüggő és biztonságos kerékpárút-hálózatot építünk ki.

A déli elkerülő út megépítése esetén, az 51-es belvárosi négysávos szakaszát fásítással, úttal párhuzamos parkolók kialakításával barátságossá tesszük.

A Déri-kert felújítását befejezzük, a Sugovica menti sétányt kiépítjük a Deák-zsilipig, a Sugovica magaspart valódi természetvédelmi rekonstrukcióját megvalósítjuk.

4. Zöld energia, megújuló város

Fenntartható energiagazdálkodás

Környezetkímélő energiatermelő és – szolgáltató telepek (napelem-parkok, egyedi napelemek az épületeken, napkollektorok, biomassza-erőművek, fagáz előállító telepek és hőközpontok, hulladékégető, hőszivattyúk, intelligens energiahálózat) kiépítésének elősegítésével elektromos áramot és melegvizet állíthatunk elő.

A környezetünket óvó városüzemeltetést honosítunk meg a megújuló energia-előállítási módok összekapcsolásával, az intelligens energiahálózat kialakításával, az ésszerűbb vízhasználattal (pl. „szürkevíz” felhasználás, biológiailag is tisztított szennyvíz felhasználása, víztakarékos módszerek alkalmazása) a hulladékhasznosítás új formáival, a növényi „hulladék” újrafelhasználásával. Megvalósítjuk a valódi szelektív hulladékgyűjtést és kezdeményezzük a mennyiség alapú szemétdíj bevezetését.

Hozzájárulunk a fűtés és hűtés városi szükségleteinek jobb megoldásához, kezdeményezzük  bio-brikett előállításával a fűtőhálózatokba be nem kapcsolhatók számára a fűtési lehetőségek javítását. Mindezekkel takarékos energiafelhasználást érhetünk el, és a rendszer teljes kiépülésével energia szükségletünk kielégítésében fokozatosan önellátóvá válhatunk.

Mindehhez a bajai országgyűlési képviselővel együttműködve kezdeményezzük a szükséges jogszabályok megváltoztatását és munkahelyteremtő “Sikeres és Zöld Bajáért” programunk megvalósítási feltételeinek megteremtését.

5. Miénk itt a tér

Közösségi élet a városban és a Dunán

 A város összes jelenleg hasznosítatlan ingatlanára – a tulajdonosokkal együttműködve – egységes ingatlan hasznosítási tervet dolgozunk ki. Régi és új közösségi terek megnyitását tesszük lehetővé.

Városszerte közösségi kertek kialakításával segítjük a városlakók környezettudatos életmódra való áttérését, egy egészségesebb városi mikroklíma kialakulását, és jelentősen növeljük a  városi zöldfelületeket.

Életet viszünk a Sugovicára. Támogatást nyújtunk a  kishajóvezetői engedély megszerzésére, első ladik vásárlására, lehetővé tesszük a ladikok kikötését a belvárosi szakaszon. A Sugovica szabadstrandot és környezetét a komfortos fürdőzés érdekében rendszeresen tisztítjuk, ápoljuk. Közösségi Kenu- és Biciklikölcsönzőt üzemeltetünk, mely a város érdekében végzett önkéntes munkáért  például szemétszedésért  cserébe térítésmentes bérlést tesz lehetővé. 

Hulladékból termék programmal támogatjuk a helyi természet- és környezetvédelmi törekvéseket. Épített és természeti környezetünk védelme és az azonnali szemléletváltás érdekében a városi terek újraértelmezését szorgalmazzuk a fenntarthatóság és a közösségfejlesztés jegyében.

Az érintett településekkel, a Gemenc Zrt-vel, a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal összefogva kezdeményezzük a Duna vízszint emelésének megoldását annak érdekében, hogy a Sugovicát és a holtágakat élővé tegyük, a gemenci erdő ismét ártéri erdővé váljon!

6. A tehetség városa

Szemléletváltás az oktatásban

Tudatosan szervezett informatikusi képzéssel járulunk hozzá Baja és vonzáskörzete iparfejlesztéséhez, munkahely teremtéséhez, oktatás fejlesztéséhez, a fiatalok megtartásához. 

Oktatásfejlesztési alapot hozunk létre, melyből évi 10 milliós infrastrukturális és eszközfejlesztési támogatást nyújtunk. Az azonnali beavatkozások tartalékalapjából segítjük oktatási intézményeink sürgős megoldást kívánó gondjainak megszüntetését. 

„Az év pedagógusa” díj odaítélése mellett pályázatot írunk ki „Az év osztálya” díjra is. 

Városi intézményvezetői konzultatív tanács létrehozásával minden, a tehetséggondozást és felzárkóztatást segítő feladatot koordinálni fogunk az önkormányzat és a KK között, melynek eredményeként rövid és középtávú programot hozunk létre.

Biztos működési alapokat adunk bölcsődéinknek és óvodáinknak a legkisebbek harmonikus fejlődéséhez, iskolai beilleszkedéséhez. 

Kezdeményezzük, hogy az állami fenntartású intézmények működési normatíváját emeljék az egyháziakkal azonos szintre a működtetés esélyegyenlősége érdekében.

7.  A hazai az igazi

Közösségi szükségletek, közösségi megoldások

A  helyi termékek keresletének megerősödése a helyi gazdaságot fejleszti, a helyi szereplőket segíti, környezetileg és társadalmilag is a fenntartható gazdálkodáshoz vezet, ezért a bajai vállalkozásokkal közösen dolgozzuk ki a helyi és bácskai termékek, szolgáltatások vásárlását ösztönző és ezzel a bajai munkahelyek megőrzését szolgáló programot.

Szociális szövetkezetek kialakításával új munkahelyeket hozunk létre a város közösségi szükségleteinek ellátására. A szakmailag felkészült helyi vállalkozások közmegbízásos munkához jutását minden lehetséges eszközzel elősegítjük.

8. Többet az egészségért

Prevenció, méltó gyógyulás

A saját kerttel nem rendelkezők számára közösségi kerteket, vegyszermentes zöldségtermesztésre alkalmas parcellákat biztosítunk, az egészségmegőrzés, a közösségépítés és a kertészetkultúra újrateremtésének biztosítása érdekében. 

A háziorvosokkal egyeztetett feltételek szerint segítjük a rendelőkben a minél teljesebb szolgáltatás fejlesztését, és az alapellátás, a járóbeteg ellátás és a kórház hatékonyabb egészségmegőrző tevékenységeinek kialakítását, a preventív programokban való részvételt.

A kórház fejlesztése révén felszabaduló belgyógyászati épületekben bentlakásos hospice osztály felállítását kezdeményezzük. Érzékelhető az igény az ápolási osztály olyan működtetésére, ahol az otthoni ellátás pótlása az intézmény által közzétett – és a szolgáltatást igénylő önkormányzatok által támogatott  ápolási díjért történik.

A további fejlesztésekkor a gyógyító munka minőségi javításának támogatására – a műszerezettségre és humán feltételeire – helyezünk nagyobb hangsúlyt.

A Petőfi-szigetet mindenki által használható rekreációs és edzőtábori területként is kell fejleszteni, ezáltal a pihenő, rekreációs turizmus szolgáltatás vállalkozásai, a szabadidősport és a kiemelt sportegyesületek egyaránt megtalálhatják lehetőségeiket. Támogatjuk a minél szélesebb körű városrészi szabadidős sportolást.

9. Szolidáris város

Bérlakás-program, otthoni segítségnyújtás

Támogatjuk a bajai fiatalok első otthonhoz jutását. Évente legalább 10 új önkormányzati  bérlakás kialakítását vállaljuk a lehető legkedvezőbb bérleti feltételek biztosításával. 

Visszaállítjuk a méltányossági ápolási díjat. 

A hátrányos helyzetű családok és a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők számára biztosítjuk a szakszerű segítségnyújtást.

Lakásnélküliek és családok átmeneti otthonát hozzuk létre, mert Baján nem kerülhet utcára sem család, sem egyedülálló ember méltó elhelyezés nélkül!

Munkavállalói jogsegély szolgálatot indítunk az alkalmazottak munkajogi érdekeinek védelmére.

10. Szabad sajtó

Propaganda helyett hiteles tájékoztatás

A propaganda és az egyoldalú tájékoztatás helyett olyan helyi nyilvánosságot teremtünk, melynek formálásában valamennyi állampolgár, szervezet azonos eséllyel vehet részt. A helyi médiának a minél szélesebb körű tájékoztatást, és az ismeretterjesztést kell szolgálnia,  függetlensége, hitelessége alapvetés kell legyen.

A kommunikációs vállalkozásainkban – akár magántőke bevonásával is – műszaki színvonalat kívánunk növelni, oly módon, hogy a város meghatározó tulajdoni hányada biztosított legyen. Ugyanakkor ezeknél a politikai semlegességet a képviselő-testületnek mindenkor szavatolnia kell.

Célunk egy mindenkit befogadó Civil Ház létesítése a Városháza földszintjén.Várjuk a civil szervezetek és a polgárok véleményét minden jelentősebb beruházás és felújítás, stratégia készítés és azokkal kapcsolatos döntések előkészítésének folyamatában.

Szabad és ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk a városrészek közintézményeinek környezetében. 

11. A hagyományok és a kultúra városa

Művészeti közösségeink támogatása

Baja képzőművészeti hagyományai, jelenlegi művészeti társaságai, közösségei, a vizuális iskola, kézműves közösségei, zenei hagyományai, és kurzusai, kiállító- és közösségi terei, művészeti táborai jelentik az alapokat, mely Baját ismét a régió művészeti központjává teszi. Felélesztjük a város korábbi művészeti hagyományait, művésztelepeit, táborait, folyamatos kiállítási lehetőségeket nyújtunk a bajai és a Bajáról indult művészeknek, alkotóknak is. Önerőt biztosítunk intézményeink pályázataihoz. Feladataik ellátásához elegendő költségvetési forrást adunk át. 

Az igényes kézműves-hagyományok továbbadása, ápolása, a befogadó környezet nevelése és a hozzájuk tartozó rendezvények szervezése, kézműves-ház alapítása, a halászati skanzen és a vízimalom támogatása közös feladatunk.

A múzeum újító kezdeményezéseit támogatva elősegítjük a város életébe, az iskolai oktatásba és a turisztikai szolgáltatásba való bekapcsolódását.

Évente rendszeres, előre megállapított forrást biztosítunk a városi könyvtár könyvállományának gyarapítására, digitális, multimédiás fejlesztésre.

Önálló közművelődési intézmény szolgálja majd az integrált városrészi feladatellátást, az ifjúsági színtársulatok, alkotó közösségek, kulturális civil szervezetek támogatását, új kulturális folyamatok elindítását. 

Befektetők és a helyi civil szervezetek bevonásával megnyitjuk a Mozit, támogatjuk  a kulturális programokat szervező civilek és helyi vállalkozások tevékenységét.

Támogatjuk a soknemzetiségű város népművészeti és kézműves hagyományait ápoló közösségeket, melyek elősegíthetik a környék és a város turisztikai vonzerőinek  hasznosítását.

12. Mozgásba hozunk

Sportélet és turizmusfejlesztés a jövő szolgálatában

Kezdeményezzük egy térségi, a természeti és a kulturális értékeinket is hatékonyan közvetítő, turisztikai szervezet létrehozását. A jelenlegi turisztikai fejlesztéseket újragondoljuk a látogatottság, a közvetített értékek, és a működtethetőség szempontjai szerint.

Csak olyan turisztikai beruházást valósítunk meg, melyet piackutatás, helyzetelemzés alapoz meg és amely illeszkedik a város karakteréhez, jellegzetességeihez.

Új településfejlesztési tervet dolgozunk ki a Sugovica part, a Petőfi-sziget, a Nagy-pandúr sziget és a Duna parti területekre a már meglévő tervek felhasználásával.

Turisztikai fejlesztésekkel összehangolt sportkoncepciót dolgozunk ki, melyben a sportegyesületek számára a létesítményeket egyenlő feltételekkel biztosítjuk. Az utánpótlás bajai állandó lakosú korosztályos sportolói után kapjon kiegészítő egyesületi támogatást minden sportklub.

A sportegyesületek önkormányzati támogatási rendszerének felülvizsgálatával, párhuzamosságok megszüntetésével, a tömegsport tevékenység és a versenysport eredményességéhez igazított szervezeti támogatási rendszer kialakítását vállaljuk és városrészi szabadidősport lehetőségeket hívunk életre.

Támogatjuk egy állandó Jégcsarnok megépülését.

13. A város legyen polgáraié!

A bajaiak és közösségeik valódi képviselete

A képviselő testületben és bizottságaiban vissza kell állítani a demokratikus működést. A szabályoknak megfelelő előterjesztésekkel, bővített hozzászólási rendben az érdemi, a széles nyilvánosság számára is átlátható módon, a partnereket a civil szervezeteket is bevonó döntés-előkészítéssel, demokratikus vitákban kialakított döntésekkel kell segítenünk.

A város polgárainak szava legyen a döntő közös ügyeinkben az érdemi beleszólás lehetőségeivel és felelősségével együtt!  A városvezetésnek figyelembe kell vennie a civil társadalom véleményét, a civil kerekasztalok javaslatait, közös céljainkért való tenni akarását. Minden helyi civil szervezetet segíteni kell a működésükhöz szükséges feltételek megteremtésében.

A Magisztrátus létrehozásával a legnagyobb munkáltatók és vállalkozások vezetőit, a legnagyobb helyi adókat fizetőket (virilisták) vonjuk be a város jövőjének meghatározásába.

Biztosítani fogjuk a lakossági bejelentések, panaszok és kezdeményezések befogadásának, átlátható kezelésének és megoldásának interaktív, városi honlap alapú nyomon követhetőségét. A képviselő-testületi ülések anyagait a nyilvánosság számára is átláthatóvá és véleményezhetővé tesszük.

A városrészeinkben, az egyéni választókerületekben, az egyéni képviselők szervezésében személyes találkozókon és online kérdőívek segítségével gyűjtjük össze a lakossági, állampolgári javaslatokat, véleményeket a város, következő évi költségvetési rendeletének megalapozásához is.

Támogatjuk a bajai diákság aktív közéleti szerepvállalását, a diákpolgármester választást.